Sisal

K-1491-01   Sisal - kruh
K-1491-02   Sisal - štvorec