Polystyrénové srdce

K-1306 Polystyrénové srdce - 5cm 10ks/bal.

K-1307 Polystyrénové srdce - 6cm 10ks/bal.

K-1378 Polystyrénové srdce - 9cm 10ks/bal.

K-1380 Polystyrénové srdce - 4.5cm 10ks/bal.