Krúžky

28430 Krúžky 19/24mm 5ks/bal.

28431 Krúžky 26/31mm 5ks/bal.

28432 Krúžky 29/34mm 5ks/bal.

28433 Krúžky 33/39mm 5ks/bal.

28434 Krúžky 39/45mm 5ks/bal.