Drevená doštíčka - kruh

Drevená doštíčka - kruh

FA-1173 Drevená podložka - kruh 6ks/bal.

FA-2439 Drevená doštíčka - 20cm kruh 10ks/bal.

K-388 Drevená doštíčka - 16cm 10ks/bal.