Polystyrén

Polystyrénová ozdoba

2730-13   Polystyrénová ozdoba 15ks/bal.

—————

Polystyrénová ozdoba

2730-12   Polystyrénová ozdoba 6ks/bal.

—————

Polystyrénová ozdoba - 12ks/bal.

2730-07    Polystyrénová ozdoba  -    12ks/bal.

—————

Polystyrénová ozdoba - 5cm 15ks/bal.

2730-08    Polystyrénová ozdoba  -    5cm  15ks/bal.

—————

Polystyrénová ozdoba - 18cm 4ks/bal.

2730-06    Polystyrénová ozdoba  -   18cm  4ks/bal.

—————

Polystyrénová ozdoba - 6ks/bal.

2730-05    Polystyrénová ozdoba  -   6ks/bal.

—————

Polystyrénová ozdoba - 8cm 16ks/bal.

2730-04    Polystyrénová ozdoba  -   8cm  16ks/bal. 2730-09  Polystyrénová ozdoba - 5cm  15ks/bal.

—————

Polystyrénová ozdoba - 17cm/8cm 5ks/bal.

2730-03    Polystyrénová ozdoba  -  17cm/8cm  5ks/bal.

—————

Polystyrénová ozdoba - 17cm/8cm 5ks/bal.

2730-02    Polystyrénová ozdoba  -  17cm/8cm  5ks/bal.

—————

Polystyrénová ozdoba - hviezda

K-2025 Polystyrénová ozdoba - hviezda 6cm 30ks/bal.

—————